Recent toegevoegd
Sluiten
Geen producten gevonden...

Algemene voorwaarden

 

 1. Wie zijn wij?

FarmerBox BV is gevestigd in Noordwijk, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80964338, met BTW id NL003519657B62. FarmerBox zal hierna worden aangeduid als “FarmerBox” of “wij”.

Met het woord “Klant” bedoelen een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie FarmerBox een overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedingsmiddelen.

Onder “Leverancier” verstaan wij een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie FarmerBox een overeenkomst sluit voor het leveren van voedingsmiddelen, diensten of andere producten.

Onder “Bewaarnemer” wordt een bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie FarmerBox enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, vervoeren en/of bewaren van voedingsmiddelen.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle FarmerBox activiteiten en leveringen met betrekking tot voedsel, overige producten en diensten daarom heen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bij aanvang van de overeenkomst verstrekt en geaccepteerd door de klant. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de site van FarmerBox: www.farmerbox.nl.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt door het doorlopen van de bestelprocedure, het accepteren van de algemene voorwaarden en te klikken op de ‘Bevestig bestelling’ knop, tenzij vooraf anders overeengekomen.

 

 1. FarmerBoxen

Dit artikel heeft betrekking op het boodschappen boxenconcept in abonnementsvorm en de boxen waarin alcohol wordt verkocht.

 

4.1       Aangaan en beëindiging lidmaatschap

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boxen die de klant bestelt.
 2. FarmerBox hanteert bij het lidmaatschap geen opzegtermijn, alleen wanneer er al een box in bestelling staat, dient deze nog afgenomen te worden.
 3. De overeenkomst van het lidmaatschap eindigt wanneer de laatste box is betaald en opgehaald/afgeleverd.
 4. Klant ontvangt altijd een e-mail ter bevestiging van de beëindiging. Klant dient deze te bewaren als bewijs totdat de datum van de betreffende levering is verstreken.

 

4.2       Wijzigingen

 1. Bij wijziging van gegevens of een bestelling, is de klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste afhandeling hiervan en ontvangt altijd een e-mail ter bevestiging. Klant dient deze te bewaren als bewijs totdat de datum van de betreffende levering is verstreken.
 2. Wijzigingen en afmeldingen kunnen tot 7 dagen voorafgaand aan de dag van levering worden doorgegeven. Hierna is dit niet meer mogelijk.

 

4.3       Aanvullend

FarmerBox behoudt zich het recht voor om orders niet of niet langer uit te voeren, indien door kant vorige leveringen niet zijn betaald.

 

 5. Prijzen

 1. Prijzen zijn in Euro’s.
 2. Prijzen voor de FarmerBox boodschappenboxen zijn inclusief BTW.
 3. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten.
 4. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 5. FarmerBox behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit zal uiteraard altijd vooraf aangekondigd worden.

 

 1. Betaling

 

6.1 FarmerBox betalingen

 1. De klant betaalt zijn box bij losse bestellingen in principe altijd vooruit. Dit betekent dat een niet afgeleverde box wel betaald is en dat dit bedrag niet teruggestort wordt. Het is uw verantwoordelijkheid in de gelegenheid te zijn uw box in ontvangst te nemen of te laten nemen.
 2. De betalingen van abonnementen geschieden via automatische incasso per levering.  
 3. Als de factuur niet op tijd betaald is, biedt FarmerBox de mogelijkheid om via een alternatieve methode te betalen. Uiteraard moet er betaald zijn voordat de box wordt meegenomen/afgeleverd.
 4. Als u als klant niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen, zal FarmerBox alle wettelijke middelen in zetten om het geld te innen en wordt uw abonnement beëindigd.

 

6.2 FarmerBox Webwinkel

Betaling van een bestelling in de webwinkel geschiedt per Ideal na afronding van de bestelling.

 

 1. Levering en transport

 

7.1 FarmerBox Boxen en FarmerBox webwinkel

 1. Levering vindt plaats op het moment dat de klant de box en/of levering van de webshopbestelling afhaalt, of aan huis bezorgd krijgt.
 2. Wanneer de klant bij aan huis bezorging niet thuis is, zal de box bij de buren worden afgeleverd. De klant ontvangt dan een ‘niet thuis’- kaart waarop vermeld staat bij welke buren het is afgeleverd. Wanneer het niet mogelijk is de box bij de buren af te leveren wordt deze meegenomen en volgt er een nieuwe bezorgpoging de dag erop. Hierover ontvangt de klant een melding en de optie om de box tijdens een ander tijdvak of op een ander adres af te laten leveren. De klant is zelf verantwoordelijk om bij een tweede afleverpoging te zorgen voor een (alternatief) afleveradres waar het pakket geleverd kan worden. De box annuleren is niet mogelijk.
 3. Indien de klant de levering niet op de overeengekomen leveringsdatum en - tijd afhaalt, of niet thuis is tijdens de eerste of tweede afleverpoging, kan er in principe geen aanspraak meer worden gedaan op de levering.

 

 1. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallend buiten de directe invloedsfeer van FarmerBox, waardoor naleving van FarmerBox van de bestelling in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan worden gedacht aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files, storing aan de bussen, ongevallen waarbij de producten beschadigd zijn geraakt en niet meer uitgeleverd kunnen worden, overheidsmaatregelen, systeem- of netwerkstoringen en ziekten en plagen enerzijds, en aan gebreken in de aan FarmerBox toegeleverde producten anderzijds.
 2. FarmerBox is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikellid over dit onderwerp.
 3. Indien een overmachtige situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering door FarmerBox niet kan worden uitgevoerd, zal FarmerBox de klant zo spoedig mogelijk informeren.
 4. Indien FarmerBox door overmacht niet in staat is de bestelling uit te leveren, wordt er gekeken naar een oplossing. Een voorbeeld is dat de bestelling of gedeelte daarvan, op een later moment uitgeleverd zal worden. De klant heeft geen recht op reclamatie.
 5. FarmerBox is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 

 1. Garanties en klachten 
 1. FarmerBox zal ervoor zorgen dat de producten die geleverd dienen te worden voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.
 2. Aangezien de klant verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan, wordt klant geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het moment van levering.
 3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via het formulier op https://farmerbox.nl/klantenservice/
 4. Een klacht gericht aan FarmerBox zal binnen één week beantwoord worden door FarmerBox. FarmerBox zal, als het terecht is, een voorstel doen ter compensatie.
 5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door klant van de gehele levering.
 6. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. FarmerBox is tegenover klanten of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door leverancier verstrekte producten.
 2. De vergoeding door FarmerBox van de eventueel door klant geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.

 

 1. Privacy en cookie beleid

Zie hiervoor ons privacy en cookie verklaring die op www.FarmerBox.nl/overFarmerBox/privacy-en-cookieverklaring/  te lezen is.

 

 1. Geschillenregeling
 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen FarmerBox enerzijds en de klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de rechter van de Rechtbank Den Haag.

 

 1. Disclaimer

FarmerBox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze pagina. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van FarmerBox worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

 

13.2 Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop FarmerBox geen invloed kan uitoefenen. FarmerBox draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

 

13.3 Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij FarmerBox, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van FarmerBox.

 

13.4 NIX18 - GEEN 18, GEEN ALCOHOL

Farmerbox verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Bij aanmelding op de webshop verklaart de klant akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en aan deze eis te voldoen, waarmee de verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven bij de klant komt te liggen.

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners (Koninklijke Horeca Nederland, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Trimbos-instituut, NOC*NSF, supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, GGD GHOR Nederland, GGD’en, Thuiswinkel.org, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van Veiligheid en Justitie ). Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.

 

Online bestellen
Taal
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »